User description

โฉนดแลกเงิน ขายฝาก ที่ดิน ขายฝาก บ้าน การจำนอง คือ คำสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนอง ซึ่งเอาเงินของตนเอง ดังเช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด ตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการจ่ายหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง โดยข้อตกลงจำนองจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือสัญญารวมทั้งจะต้องนำไปขึ้นทะเบียนต่อบุคลากรข้าราชการในที่ทำการที่ดิน การจำนองอสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน หรือ 15% ต่อปี การจำนำผู้จำนองต้องจ่ายดอกรายเดือนทุกเดือน แต่ผู้จำนองสามารถจ่ายเงินต้นจากยอดจำนำบางส่วนเพื่อลดดอกได้ ข้อตกลงการจำนองกับ (บริษัท อัศวิน แอสเสท จำกัด)1. สินทรัพย์ 500,000 – 5,000,000 บาท ดอก 1.25% (15% ต่อปี)ค่าดำเนินงาน 5% หักดอก 3 เดือนลดต้น - ลดดอกได้อนุมัติด้านใน 1 วันกระทำการอนุมัติ 40–60% ของราคาตามท้องตลาด2. สมบัติพัสถาน 5,000,001 – 20,000,000 บาทดอก 1.25% (15% ต่อปี)ค่าดำเนินการ 4 % หักดอก 3 เดือนลดต้น -ลดดอกได้อนุมัติด้านใน 1-3 วันทำการอนุมัติ 40–60% ของราคาท้องตลาด3. ทรัพย์สิน 20,000,001 – 100,000,000 บาท ดอกเบี้ย 1% (12% ต่อปี)ค่าดำเนินการ 3 % หักดอกเบี้ย 3 เดือนลดต้น -ลดดอกได้อนุมัติด้านใน 3-7 วันทำการอนุมัติ 40–60% ของราคาตามท้องตลาดจำพวกสินทรัพย์ ที่รับจำนองที่ดินเปล่าบ้านในแผนการจัดสรรคอนโด ตึกพานิชย์อื่นๆตามตรึกตรอง โฉนดแลกเงิน ขายฝาก ที่ดิน ขายฝาก บ้าน จำพวกสินทรัพย์ ที่ไม่รับจำนำบ้านสร้างเอง,บ้านร้างห้องอาหารโรงงานอพาร์ทเม้นท์พื้นที่ตรอกเปลี่ยว ถนนลูกรัง ถนนแคบ แหล่งเสื่อมโทรม ที่ห่างไกลความรุ่งโรจน์ พื้นที่นา บ่อปลา แผนการที่ยังสร้างไม่เสร็จ ที่ดินที่จำเป็นต้องถมเยอะพื้นที่ให้บริการกรุงเทพฯ นนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการอื่นๆตามใคร่ครวญกระบวนการให้บริการ1. ลูกค้า ติดต่อทาง บริษัท อัศวิน แอสเสท จำกัด2. ลูกค้าแจ้งประเภทหลักทรัพย์ รวมทั้งสิ่งที่จำเป็นยอดพื้นฐาน3. ลูกค้าส่งรายละเอียดหลักทรัพย์ ให้ทาง ประเมิน ประเมินพื้นฐาน4. เมื่อประเมินหลักทรัพย์พื้นฐาน การนัดเจอกับทางลูกค้าประเมินหลักทรัพย์จริง5. เมื่อตกลงยอดเป็นที่เป็นระเบียบกับทางลูกค้า นัดหมายวันทำธุรกรรม6. ทำธุรกรรมที่ที่ทำการที่ดิน แล้วก็รับเงิน ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่าใช้สอยการจำนำในสำนักงานที่ดินประเภท รายจ่าย1. ค่าธรรมเนียมคำร้องขอจำนำ - แปลงละ 5 บาท2. ค่าธรรมเนียมการเขียนทะเบียนจำนอง- 1% ของวงเงินจำนำ แม้กระนั้นไม่เกิน 200,000 บาท3. ค่าอากรแสตมป์ - คิดตามวงเงินจำนำ โดย 2,000 บาทจำเป็นต้องเสียค่าอากรแสมป์ 1 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาทเอกสารที่ใช้ในจำนองใน โฉนดแลกเงิน ขายฝาก ที่ดิน ขายฝาก บ้าน สำนักงานที่ดินบุคคลธรรมดา โฉนดที่ดิน ตัวจริง พร้อมสำเนา ใบสำมะโนครัว ตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบแปลงชื่อ – สกุล ตัวจริง ใบทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของสามีภรรยา ใบมรณะบัตรของสามีภรรยา บ้านที่ก่อสร้างเอง ควรมีใบขออนุญาติก่อสร้าง ( นอกจากโครงการบ้านจัดสรร ) ใบปราศจากค่าสาธารณูปโภค ( ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง ) นิติบุคคลโฉนดที่ดิน ตัวจริง พร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ตัดสินผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริงพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้าน ของ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริงพร้อมสำเนาใบรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน) หนังสือบริคณห์สนธิและเป้าประสงค์ หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลขายฝาก จำนองเป็นยังไงLast updated: 2020-06-03 | 98 ปริมาณผู้เข้าชม | ขายฝาก จำนองเป็นอย่างไร ขายฝาก (Sale with the right of redemption) เป็นชื่อสัญญาซื้อขายต้นแบบหนึ่ง ซึ่งเจ้าของในทรัพย์สินที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้นตกแก่ผู้บริโภค เช่นเดียวกับสัญญาซื้อขายทั่วไป แต่ว่ามีกติกากันว่า สามารถไถ่ ทรัพย์สินนั้นคืนไปได้ ภายในระยะเวลาที่สัญญากันหรือตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่ไถ่อย่างสิ้นเชิง เงินทองนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคนซื้อหรือคนอื่นที่เกี่ยวโยงโดยบริบูรณ์การจำนำ (Mortgage loan) คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตัวเอง อาทิเช่น ที่ดินหรือสินทรัพย์ที่ข้อบังคับอนุญาตให้จำนำได้ ไปขึ้นทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเพื่อการจ่ายและชำระหนี้ ดังนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งที่ดินหรือสินทรัพย์ดังที่กล่าวถึงแล้วนั้นให้แก่ผู้รับจำนำ7. ผลจากการจำนำข้อบังคับผลของการจำนอง ถูกเขียนเอาไว้เพื่อไม่ให้สูญเสียระบบการค้าขายไป โดยสามารถแบ่งออกเป็นกรณีได้ทั้งสิ้น 4 แบบ และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1. ผู้รับจำนำมีสิทธิ์ได้รับใช้หนี้จากทรัพย์สินที่จำนำก่อนเจ้าหนี้สามัญ โดยไม่ต้องพิจารณาว่ากรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ก็ตาม กล่าวคือที่ดินแปลงนี้ไปอยู่ที่ผู้ใดก็ช่าง เงินที่เกิดขึ้นจะต้องให้ผู้รับจำนองก่อนเสมอ แบบอย่าง นายเบียร์สด กู้ยืมเงินจากนายอา และก็จำท่วมที่ดินกันเรียบร้อย ถัดมานายเบียร์ไปกู้ยืมเงินจากนายที่นาอีกคนแต่ว่าไม่ได้ โฉนดแลกเงิน ขายฝาก ที่ดิน ขายฝาก บ้าน จดจำนองที่ดินกับนายอา เงินที่ได้จากนายเบียร์รวมทั้งนายท้องนา ต้องส่งใช้หนี้ให้นายอาเป็นคนแรก แม้ว่าที่ดินจะกลายเป็นชื่อของคนอื่นๆแล้วต่อตาม2. ผู้รับจำนำยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาเงินที่จำนำนั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้ถ้าเกิดเข้าข้อจำกัดดังนี้ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วตรงเวลาถึง 5 ปี ผู้จำนองไม่ได้แสดงให้เป็นที่น่าพออกพอใจแก่ศาลว่าราคาเงินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ ไม่มีการจำนองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นได้ลงบัญชีไว้เหนือเงินทองอันเดียวกันนี้เอง หมายความว่า ผู้รับจำนำสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้จำนองได้ แม้ไม่ชำระดอกใน 5 ปี ศาลมีความคิดเห็นว่ามีดอกเบี้ยเกือบเท่าเงินต้น และไม่มีผู้รับจำนองอื่นสำหรับการจำนำครั้งนี้ตัวอย่าง นายเบียร์ กู้ยืมเงินจาก นายอา โดยการทำการจำนำที่ดินไว้ 100,000 บาท เป็นเงินต้น และก็จำเป็นต้องจ่ายดอก 3% ต่อปี เวลาผ่าน 10 ปี นายเบียร์สดไม่ได้ส่งดอกเบี้ยเลย รวมทั้งสิ้น 130,000 บาท จึงถูกนายอาฟ้องขึ้นศาล และก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์เป็นของนายอาได้เลย3. ถ้าเกิดเอาเงินซึ่งจำนองออกขายขายทอดตลาดชำระหนี้แล้ว ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ติดหนี้กันอยู่ หรือ ถ้าเกิดเอาสินทรัพย์ซึ่งจำนองหลุดเป็นของผู้รับจำนำ แล้วก็ราคาสินทรัพย์นั้นราคาแพงต่ำกว่าจำนวนเงินที่ติดหนี้กันอยู่ ทั้งสองกรณีนี้ เงินยังขาดปริมาณอยู่เท่าไร ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบจำนวนในเงินที่ยังขาดอยู่นั้น กล่าวคือ ผู้รับจำนองสามารถฟ้องให้ศาลนำที่จำนองไปขายทอดตลาดได้ เพื่อนำเงินที่ขายมาให้ผู้รับจำนำ แต่หากเงินที่ขาดอยู่ก็จะไม่ได้รับจากผู้จำนองด้วย ในกรณีมีข้อตกลงกันไว้เกี่ยวกับเงินที่ต้องส่งให้ผู้รับจำนอง ก็สามารถทำได้ไม่ผิดกฎหมาย แบบอย่าง นายเบียร์สด กู้ยืมนายอา 100,000 บาท จดจำท่วมที่ดินกันเรียบร้อย ถัดมานายอาบังคับให้นำที่ดินไปปลดปล่อยขายทอดตลาด ได้เงินมา 70,000 บาท ส่วนเงินที่ขาดนายเบียร์ไม่จำเป็นต้องไปหามาใช้ตามเนื่องด้วยไม่ได้ตกลงกันเอาไว้กับนายอา4. กรณีที่มีการบังคับจำนำ เมื่อนำที่ดินออกขายทอดตลาดได้เงินสุทธิเท่าไรแล้วก็ให้นำเงินดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นชำระหนี้คืนให้แก่ผู้รับจำนำ หากมีเงินเหลืออยู่เท่าใดก็ให้ส่งมอบคืนให้แก่ผู้จำนองผู้รับจำนองจะเก็บไว้เสียเองไม่ได้ คือ ผู้รับจำนำบังคับให้ผู้จำนองขายที่ดินขายทอดตลาด เงินที่ได้มาทั้งหมดทั้งปวงจะไม่ตกไปอยู่ที่ผู้รับจำนองเพียงแค่อย่างเดิม จำเป็นที่จะต้องส่งให้ผู้จำนองตามที่มีการกำหนดเอาไว้ แบบอย่าง นายเบียร์สด จำนองที่ดินกับนายอา 200,000 บาทเมื่อนายอาบังคับขายที่ดินถอดตลาดได้เงินมา 200,000 บาท นายอาจะได้เงินชำระหนี้สินเพียง 100,000 บาท และก็จำต้องนำเงินส่วนที่เหลือให้นายเบียร์สดผลจากการจำนอง8. การไถ่ถอนที่ดินเมื่อผู้กู้จ่ายและชำระหนี้กับผู้รับจำนำเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งเรื่องของโฉนด และใบมอบฉันทะจากผู้รับจำนำได้ และก็นำไปยื่นไถ่ถอนที่กรมที่ดินโดยแจ้งล่วงหน้า 3-5 วัน ซึ่งมีเอกสารจำเป็นดังนี้สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาจำนำ หนังสือสัญญากู้ยืมจากผู้รับจำนำ เอกสารอื่นๆอาจมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับการให้บริการจากกรมที่ดิน